TUNA DHE ZOGU TASHME TE PANDASHEM - Intervist e plot 13min (VIDEO)